Co z dokumentacją medyczną ucznia po zakończeniu nauki w szkole?

Dokumentacja medyczna ucznia jest ważnym elementem opieki zdrowotnej nad młodzieżą podczas pobierania nauki w szkole. Ale co dzieje się z tą dokumentacją po zakończeniu przez ucznia nauki w szkole? Czy przekazywana jest ona rodzicom lub uczniowi, czy też pozostaje w posiadaniu szkoły? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i przybliżyć zasady obowiązujące w tym zakresie.

Podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami prowadzą dokumentację medyczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z zachowaniem wymagań, które wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami) 

Dokumentacja medyczna ucznia przechowywana jest przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole, lub w miejscu, w którym udzielane są świadczenia przez okres pobierania przez ucznia nauki w danej szkole (art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami) 

Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami są zobowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami). 

Dokumentacja medyczna ucznia nie jest własnością szkoły, dlatego po zakończeniu przez ucznia szkoły, pielęgniarka albo higienistka szkolna przekazują, za pokwitowaniem, indywidualną dokumentację medyczną absolwenta zespołowi podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującemu nad nim opiekę zdrowotną (art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami). 

Inspektor ochrony danych osobowych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także za dokumentację medyczną uczniów w szkole. Jego zadaniem jest zadbać o to, by wszystkie zasady dotyczące przechowywania danych osobowych były spełnione, w tym również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Inspektor ochrony danych osobowych powinien również dbać o to, by osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami zachowały tajemnicę informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki oraz poszanowały intymność i godność uczniów podczas udzielania im świadczeń zdrowotnych.

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232