Outsourcing IOD, czyli Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych. Osoba trudniąca się tą profesją musi posiadać rozległą wiedzę oraz doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w działalności instytucji i firm. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przez osobę niekompetentną może doprowadzić do sytuacji, które skutkują zarówno odpowiedzialnością podmiotu, jak i również osób zarządzających.

Czym jest Outsourcing IOD?

Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych

To informowanie Klienta, pracowników przetwarzających dane osobowe, a także podmiotu przetwarzającego o tym, jakie zobowiązania spoczywają na nich na mocy RODO. Outsourcing IOD to również monitorowanie, aby przestrzegane były Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, polityki Klienta oraz przepisy Unii lub państw członkowskich dotyczących ochrony danych, ale też ciągłe śledzenie zmian przepisów sektorowych. Jednym z głównych zadań inspektora ochrony danych jest doradztwo w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. W zakres obowiązków takiej osoby wchodzi między innymi:

 • tworzenie, aktualizacja oraz weryfikacja dokumentacji,
 • opracowywanie klauzul informacyjnych i treści zgód, rejestru czynności i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
 • opracowywanie i wdrażanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
 • opracowywanie umów przetwarzania danych osobowych.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych to również:

 • szkolenie kadry zarządzającej oraz pracowników,
 • analiza ryzyka, a także ocena skutków dla ochrony danych,
 • pomoc Administratorowi i konsultacje,
 • udzielanie porad dotyczących doboru właściwych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
 • audyty zgodności z przepisami prawa.

Jakie korzyści wiążą się z powierzeniem funkcji Inspektora Ochrony Danych firmie zewnętrznej?

Przede wszystkim jest to możliwość współpracy z zespołem ekspertów oraz niezależność. Poza tym nie zachodzi konieczność szkolenia pracownika, aby spełniał warunki wynikające z art. 37 ust. 5 RODO. Kolejną zaletą powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych firmie zewnętrznej jest fakt, iż istnieje możliwość wykorzystania nabytej wiedzy oraz doświadczenia w innych organizacjach.

Outsourcing IOD - zalety

Outsourcing IOD to szybkie reagowanie na bieżące potrzeby Klienta. Osoby na tym stanowisku zyskują dostęp do narzędzi informatycznych, które pozwalają na wykazanie zgodności z RODO. Outsourcing IOD to także:

 • wsparcie doświadczonych konsultantów, którzy dysponują aktualną i specjalistyczną wiedzą w zakresie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa sieci i systemów IT oraz wielu innych,
 • wsparcie w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji.

Inspektor Ochrony Danych - odpowiedzialność

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych to także wsparcie oraz reprezentowanie Administratora przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych (do tego zalicza się również zgłaszanie naruszeń). Osoba na tym stanowisku powinna udzielać się w opiniowaniu procesów biznesowych w aspekcie przetwarzania danych osobowych. Ważną czynnością poza powyższymi jest monitorowanie współpracy z innymi podmiotami w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że Outsourcing IOD to niezwykle odpowiedzialna funkcja. Wsparcie i ukierunkowanie na właściwe działania podczas kontroli, a także informowanie o przysługujących prawach to również zadania, które leżą w zakresie obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

32 411 27 54