Czy należy spełnić obowiązek informacyjny przy zastosowaniu fotopułapek?

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego za pomocą widocznych oraz czytelnych znaków informujących o monitoringu w miejscu umieszczenia fotopułapki. Prawo do zastosowania monitoringu mają także straże gminne lub miejskie, które takiego obowiązku informacyjnego zamieszczać nie muszą. 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z regulacjami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować monitoring w obszarze przestrzeni publicznej w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Zgodnie z ww. ustawami ,,nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków”. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO. 

Częstym celem umieszczania fotopułapek jest walka z zaśmiecaniem miejsc publicznych, licznymi kradzieżami oraz włamaniami. Za ochronę porządku w miejscach publicznych odpowiedzialna jest straż gminna. Zgodnie z ustawą o strażach gminnych: ,,straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej”. 

Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane m.in. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach wykroczenia. Administratorem danych osobowych jest komendant straży (art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych).

Zgodnie z powyższym przysługuje im prawo do stosowania monitoringu bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Oznacza to, że straż nie jest zobowiązana do spełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO. Jednostki samorządu terytorialnego takiego prawa nie mają, dlatego w miejscu umieszczenia fotopułapki zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego. 

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232