Czy szkoła może żądać danych kontaktowych w postaci adresów e-mail oraz telefonów komórkowych od rodziców?

Czy szkoła może żądać danych kontaktowych w postaci adresów e-mail oraz telefonów komórkowych od rodziców? Czy konieczne jest zebranie zgody od rodziców na przetwarzanie tych danych? 

Szkoła może żądać danych kontaktowych rodziców w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu we wniosku o przyjęcie dziecka do placówki oświatowej. Nie trzeba zbierać zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. Jest to uregulowane przepisami prawa oświatowego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO: ,,przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów; 
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”. 

Szkoły przetwarzają dane na podstawie przepisów oświatowych. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez placówki oświatowe w momencie przyjęcia dziecka do szkoły lub przedszkola reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 150 Prawa oświatowego wniosek o przyjęcie dziecka do placówki zawiera ,,adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata (..)”.  

Szkoła przetwarza więc dane kontaktowe rodziców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO ,,przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”. Oznacza to, że przetwarzanie tych danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa i nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. 

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232