Czy zbieranie danych dotyczących miejsca pracy rodziców jest zgodne z RODO?

Zbieranie danych dotyczących stanowiska oraz miejsca pracy rodziców nie ma podstawy prawnej. Placówki oświatowe nie mogą żądać takich danych osobowych. Są to dane nadmiarowe, ich zbieranie jest zbędne w celu zapisania dziecka do świetlicy lub placówki oświatowej.

UZASADNIENIE:

Przetwarzanie danych osobowych przez jednostki oświatowe odbywa się przede wszystkim na podstawie obowiązujących przepisów. Głównymi podstawami prawnymi dla szkół oraz przedszkoli są: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Prawo oświatowe szczegółowo określa zakres danych osobowych, jakie placówki oświatowe mogą żądać od osób zapisujących się do szkoły lub przedszkola. Nie ma wśród nich danych dotyczących miejsca pracy rodziców. 

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe: ,,Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne (…) jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: a) czas pracy rodziców - na ich wniosek oraz  b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole”. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustanawia jakiego rodzaju dokumentacje prowadzi szkoła i jaki zakres danych osobowych może ona przetwarzać. W dzienniku zajęć świetlicy powinny znaleźć się takie dane jak: imię i nazwisko ucznia, korzystającego ze świetlicy, oddział do którego uczęszcza, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność danego ucznia. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit c. RODO dane osobowe muszą być ,,adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (,,minimalizacja danych”)". W przypadku zbierania danych dotyczących stanowiska oraz miejsca pracy rodzica dochodzi więc do naruszenia zasady minimalizacji danych. 

Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych dotyczących miejsca pracy rodziców. Zbieranie takich danych jest nadmiarowe. Placówki oświatowe mogą żądać jedynie oświadczenia o tym, że rodzice są osobami pracującymi, co wynika z przepisów prawa.

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232