Audyt KRI - Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności

Przeprowadzenie corocznego audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności na podstawie §20 ust. 2 pkt 14 jest czynnością konieczną i niezwykle ważną do zachowania zgodności z rozporządzeniem.

Czym są Krajowe Ramy Interoperacyjności?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. dotyczy KRI. Dokument określa minimalne wymagania dotyczące rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej. Obowiązujące przepisy zobowiązują podmioty publiczne do spełnienia ustalonych norm w obszarze:

 • minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • polityki bezpieczeństwa;
 • standardów technicznych zapewniających wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej.

Jednostki mają obowiązek dostosować systemy do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych określonych w standardzie WCAG, czyli np. dla osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, podmiot realizujący zadania publiczne musi przestrzegać protokołów komunikacyjnych i szyfrujących w zakresie przetwarzania informacji.

Krajowe ramy Interoperacyjnośći

Co to jest zewnętrzny audyt KRI?

Coroczny Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności jest rodzajem kontroli, którą przeprowadzają niezależni eksperci. To sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń systemów IT pod kątem zgodności z rozporządzeniem KRI, wspólna weryfikacja oprogramowania, analizowanie błędów oraz ich skuteczne zwalczanie, dzięki któremu systemy Państwa jednostki będą bezpieczne. Dodatkowymi korzyściami są oczywiście m.in. zyskanie dodatkowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenie praktycznych rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort w funkcjonowaniu podmiotu.

Jak mawiał Louis Nizer: "Znaleźć w czymś błąd jest łatwo; zrobić coś lepiej może być trudno". Tymi słowami kieruję się podczas przeprowadzania audytu. Stawiam na praktyczne rozwiązania! Staram się pomóc zrozumieć, cierpliwie tłumacząc i odpowiadając na zadane pytania. Bo nie sztuką jest wytykać błędy, sztuką jest być skutecznym w swojej pracy audytora. Łukasz Lepiocha

Audyt KRI - znajdź nas

Zalety Audytu KRI

 • Rzetelny Feedback
  Dokładna weryfikacja stanu zabezpieczeń systemów IT oraz obiektywna ocena przystosowania do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), zwieńczona szczegółowym raportem i zaleceniami. Zebrane informacje sugerują, jakie obszary należy usprawnić i jakie działania należy wykonać, aby spełnić normy rozporządzenia KRI.
 • Obiektywne spojrzenie na sprawę
  Audytor zewnętrzny nie ma powodu, aby ukrywać ewentualne wady w funkcjonowaniu placówki. Dzięki niezależności ma on większe szanse dostrzeżenia błędów niż osoba stykająca się z nimi na co dzień w związku z wykonywaną pracą.
 • Gwarancja satysfakcji oraz opieka
  Mamy pewność merytorycznego przygotowania, wysokiej jakości naszych usług oraz zadowolenia każdego klienta, dlatego gwarantujemy stuprocentową satysfakcję lub zwrot poniesionych kosztów. Każdy zlecony nam audyt KRI daje Państwu oprócz gwarancji satysfakcji, poczucie opieki po wykonaniu usługi. Do dyspozycji otrzymują Państwo kontakt telefoniczny oraz mailowy z audytorem, oraz pracownikami naszej agencji.
 • Zwiększenie prestiżu instytucji
  Wdrażając i stosując w pełni normy oraz obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) zwiększają Państwo prestiż swojej instytucji, gwarantując swoim petentom bezpieczeństwo pozostawionych Państwu danych.

   

   

Dlaczego warto powierzyć nam audyt Krajowych Ram Interoperacyjności?

Precyzja

Nasze audyty KRI są dokładne, szczegółowe i solidne

Personalizacja

Audyt KRI dopasowujemy do potrzeb konkretnej jednostki

Rekomendacje

Nasze audyty KRI są polecane przez podmioty prywatne i publiczne

Profesjonalizm

Nasi audytorzy dysponują ogromną wiedzą

Proaktywność

Obserwujemy otoczenie i wyciągamy wnioski

Atmosfera

Audyt KRI przebiega w atmosferze otwartości i zrozumienia

Efektywność

Stawiamy na praktyczne, dedykowane rozwiązania

Komunikacja

Odpowiadamy na pytania i cierpliwie tłumaczymy

Zaangażowanie

W realizację zadań wkładamy całe serce

Audyt KRI (audyt Krajowych Ram Interoperacyjności) zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku wyróżnia podstawowe i najważniejsze zagadnienia dla działów IT. Wśród nich wyróżnia się politykę prywatności, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w sieci informatycznej oraz minimalne wymagania dotyczące systemów informatycznych. Dzięki naszej firmie oraz specjalistom posiadającym wymaganą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, wszystkie warunki, które zostały opisane w rozporządzeniu, zostaną przez Państwa firmę spełnione. 

Zadzwoń!

Dokumentacja KRI

Dokumentacja KRI (Krajowych Ram Interoperacyjności) jest niezbędnym elementem kompletnego audytu KRI. Audytorzy naszej firmy podczas rozpoznania są w stanie oszacować słabe punkty podmiotu, czy zauważyć braki w zabezpieczeniach jednostki. Ważne jest również zintegrowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych prowadzonej na podstawie RODO z dokumentacją dotyczącą Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) dlatego, że wiele elementów pokrywa się ze sobą. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o Krajowe Ramy Interoperacyjności powinna być integralną częścią Polityki Ochrony Danych Osobowych w oparciu o Rozporządzenie o Ochrone Danych Osobowych (RODO). W ramach współpracy z naszą firmą nie pozostaną Państwo bez potrzebnych i wymaganych procedur opisanych we wskazanych wyżej przepisach.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci informacyjnych oraz ich funkcjonowania w audycie KRI

Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności określa także wymagania, które dotyczą bezpieczeństwa i funkcjonowania sieci informatycznych w jednostkach użytku publicznego. Wśród nich należy wymienić m.in: 

 • kontrolę uprawnień,
 • okresowe analizy ryzyka,
 • inwentaryzację sprzętu i oprogramowania,
 • wewnętrzne audyty KRI,
 • kontrolę zgodności systemów teleinformatycznych,
 • wykrywanie prób nieautoryzowanego dostępu,
 • zapewnienie szkoleń pracowników.

Zalety spełnienia wymagań audytu Krajowych Ram Interoperacyjności

Przeprowadzenie audytu Krajowych Ram Interoperacyjności tzw. audytu bezpieczeństwa lub audytu wewnętrznego, który pozwala określić podstawowe wymagania dla systemów informatycznych, ma wiele zalet. Audyt KRI, który przeprowadzany jest przez niezależnych ekspertów, pracujących w naszej firmie, pozwala przedstawić instytucję i jej działy IT, jako wiarygodne i cechujące się wysoką gotowością do reagowania na awarie i zagrożenie związane z bezpieczeństwem danych osobowych. Ponadto należy dodać jeszcze inne zalety, jak:

 • zwiększenie efektywności pracy oraz wartości instytucji,
 • dostosowanie instytucji do przepisów prawa,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa 
 • ochrona zasobów urzędu

Warto także przemyśleć wdrożenie Krajowych Ram Interoperacyjności, ponieważ są one elementarnym obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Coraz więcej urzędów i publicznych instytucji ma świadomość ciążącego na nich obowiązku, czego dowodem są liczne zamówienia na przeprowadzenie audytu Krajowych Ram Interoperacyjności.

Skontaktuj się!

Zapraszamy do współpracy

Jeśli szukasz partnera, który w profesjonalny, praktyczny i ciekawy sposób przeprowadzi audyt Krajowych Ram Interoperacyjności, skontaktuj się z nami.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie lub w innych sprawach, w związku z którymi kontaktuje się Pani/Pan z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych oraz praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres biuro@eduodo.pl Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: "RODO", czyli: prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na przesłane do nas pytania. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, hostingowe oraz usługi IT. Każdy podmiot, któremu możemy powierzyć Państwa dane, przetwarzają je na podstawie zawartych umów z nami i wyłączenie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyżej wymienionego adresu mailowego. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Audyt KRI - FAQ

 1. Jakie obszary obejmuje audyt KRI i dlaczego są one istotne dla bezpieczeństwa informacji?

  Audyt KRI koncentruje się na środkach technicznych i organizacyjnych, mających na celu minimalizację ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności danych. To obejmuje działania związane z zapobieganiem skutkom naruszeń bezpieczeństwa informacji.

 2. Kto powinien uczestniczyć w audycie, a jakie informacje są niezbędne do przygotowania?

  Podczas przeprowadzania audytu niezbędna jest obecność kierownika jednostki, będącego osobą mającą dostęp do wszystkich zasobów, w tym polityk, zarządzeń i innych regulacji wewnętrznych. Dodatkowo, istotne jest uczestnictwo osoby posiadającej wiedzę techniczną, na przykład informatyka lub specjalisty obsługującego jednostkę w kontekście zabezpieczeń.

 3. Jak postępować, gdy audyt ujawni nieprawidłowości zgodności z normami?

  Nieprawidłowości lub niezgodności z normami, stanowiącymi punkt odniesienia dla badania, powinny być eliminowane przed kolejnym przeglądem. Zgodnie z rozporządzeniem KRI, audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzany rocznie. Przeprowadzenie takiego audytu nie tylko identyfikuje potencjalne podatności, lecz także spełnia obowiązek prawny, dowodząc, że wszelkie działania zostały podjęte w celu skutecznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 4. Jakie elementy zawiera sprawozdanie z audytu i w jaki sposób dokonywana jest ocena?

  Efektem końcowym przeprowadzonego audytu jest sprawozdanie, które zawiera uporządkowane obszary podlegające sprawdzeniu, określenie wpływu na spełnienie wymogu, stan faktyczny oraz ocenę, używając skali 3-stopniowej: wymóg spełniony, wymóg spełniony częściowo, wymóg niespełniony.

 5. Co zawiera podsumowanie sprawozdania z audytu i jakie obszary mogą być uznane za niespełniające kryteriów zgodności?

  Podsumowanie sprawozdania zawiera wskazanie obszarów uznanych za niespełniające kryteriów zgodności na podstawie stanu faktycznego. To kluczowa informacja dla podejmowania działań naprawczych i poprawy systemów bezpieczeństwa informacji.

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232