Czy korzystanie przez szkołę z dziennika elektronicznego wymaga zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych?

Nie, korzystanie z dziennika elektronicznego nie wymaga zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgoda rodziców nie stanowi podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w dziennikach lekcyjnych. Sposób prowadzenia dokumentacji regulowany jest odrębnymi przepisami. Szkoła zobowiązana jest do prowadzenia dziennika lekcyjnego dla każdego oddziału, w którym dokumentowany jest przebieg nauczania. Obowiązek ten wynika z §8 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie to wydano do ustawy Prawo Oświatowe i to właśnie z tych przepisów wynika obowiązek prowadzenia dziennika lekcyjnego przez placówki oświatowe.

Co do zgodności z RODO, musimy pamiętać, że placówki oświatowe przetwarzają dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c – czyli na podstawie przepisów prawa. Dzięki temu szkoła nie musi pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych od rodziców, aby przetwarzać dane zgodnie z prawem.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232