Czy dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ są zobowiązani do anonimizacji danych osobowych w związku z upublicznieniem decyzji administracyjnych?

Tak, dyrektorzy wojewódzkich oddziałów są zobowiązani do anonimizacji danych osobowych zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzania danych osobowych. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawie odwołania w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, dyrektor wojewódzkiego NFZ wydaje decyzję administracyjną. Niezbędne dla realizacji obowiązku prawnego jest jej zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie www wojewódzkiego oddziału NFZ w terminie 2 dni od dnia jej wydania. 

Motyw 154 oraz art. 86 RODO wyraźnie wskazują, że dane osobowe w dokumentach urzędowych mogą zostać ujawnione zgodnie z prawem dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w wyżej wymienionej ustawie”. 

Aby odnieść się do kwestii publikacji danych w decyzjach administracyjnych trzeba pamiętać, że dostęp do informacji publicznej nie ma charakteru nieograniczonego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.”. Pamiętajmy, prywatność osoby fizycznej jako dobro chronione prawem ma zawsze pierwszeństwo przed innymi dobrami – m. in. dostępem do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, czyli zgodnie z zasadą minimalizacji danych, powinny one być „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane”. W związku z tym dane mogą być udostępnione tylko w takim zakresie, jaki niezbędny jest w przypadku podania do publicznej wiadomości decyzji organu. Pozostałe dane, które nie są niezbędne powinny zostać zanonimizowane. 

Zobacz także

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232