Kto jest Administratorem Danych w sytuacji, gdy Rada Rodziców przetwarza dane (imiona i nazwiska) osób, które dokonały dobrowolnych wpłat na fundusze rady?

Administratorem tych danych jest szkoła, a przetwarzanie danych związane jest z realizacją celów statutowych szkoły.

UZASADNIENIE

Rada Rodziców jako wewnątrzszkolny organ reprezentuje ogół rodziców i uczniów. Działania Rady regulują art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 84 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Zasady wydatkowania funduszy z Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4 Prawa oświatowego. W związku z tym należy przyjąć, że rada przetwarza i gromadzi dane rodziców wyłącznie w celu udokumentowania wpłaty jako wewnątrzszkolny organ i działa wyłącznie na jej rzecz.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232