Czy pracodawca ma prawo wskazać nieobecność nieusprawiedliwioną w świadectwie pracy?

Nie, pracodawca nie ma prawa wskazywać nieobecności nieusprawiedliwionej pracownika w świadectwie pracy.

UZASADNIENIE

Zakres informacji, jakie muszą znaleźć się w treści świadectwa pracy został ściśle określony w art. 97 ust. 2 Kodeksu Pracy: 
W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W świadectwie pracodawca powinien wskazać okresy nieskładkowe określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lecz informacja o nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia nie jest kwalifikowany jako okres nieskładkowy. Pracodawca jest zobowiązany do wskazania w treści świadectwa trybu rozwiązania umowy ze wskazaniem, czy jest to rozwiązanie w trybie porozumienia stron, rozwiązania z upływem czasu umowy, wypowiedzenia lub jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dodatkowo niezbędne jest wskazanie podstawy prawnej zwolnienia i strony, która go dokonuje. Zabrania się jednak wskazywania przyczyny wypowiedzenia umowy z winy pracownika. Wyjątek od zasady stanowi jedynie rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli to pracodawca wypowiada umowę lub strony dochodzą do porozumienia według szczególnych zasad rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracowników. 

Warto pamiętać, że każdemu pracownikowi przysługuje prawo do wnioskowania o sprostowanie świadectwa pracy, jeżeli zostało ono wystawione niezgodnie z przepisami lub zawiera błędy.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232