Czy pracodawca może korzystać z prywatnego numeru telefonu pracownika w celach służbowych?

Pracodawca nie może korzystać z prywatnego numeru pracownika w celach służbowych bez jego uprzedniej zgody. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: 

 

 

  • imię (imiona) i nazwisko, 
  • datę urodzenia, 
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

Ponadto, pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowych danych osobowych, które obejmują: 

  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL (w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), 
  • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, 
  • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeśli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
  • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, 

Aby pracodawca mógł wykorzystywać prywatny numer telefonu pracownika na potrzeby naboru nie potrzebuje jego pisemnej zgody. Jednak, aby pracodawca mógł przetwarzać jego numer telefonu do celów służbowych musi zebrać pisemną zgodę, w której jasno określi cele przetwarzania. 

Pracownik wyrażający zgodę na przetwarzanie jego prywatnego numeru telefonu ma prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać. Wówczas pracodawca zaprzestaje wykorzystywania tych danych do celów służbowych. 

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232