Czy utrata świadectwa pracy pracownika wymaga zgłoszenia do UODO?

Tak. Utrata świadectwa pracy pracownika wymaga zgłoszenia do UODO. W treści świadectwa pracy znajdują się informacje szczególne, co stanowi ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dotyczy naruszenie ochrony danych osobowych.

UZASADNIENIE 

Zgodnie z komunikatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), utrata świadectwa pracy pracownika stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, które wymaga zgłoszenia do organu nadzorczego.

Świadectwo pracy zawiera nie tylko dane podstawowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, ale także informacje szczególne, które są istotne z punktu widzenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą. Są to m.in. informacje o trybie i podstawie prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a także o ewentualnym zajęciu egzekucyjnym wynagrodzenia.

UODO zaznacza, że takie dane mogą bezpośrednio lub pośrednio ujawniać informacje o życiu prywatnym, problemach prawnych oraz statusie majątkowym danego pracownika. Oznacza to, że mamy do czynienia z wystąpieniem ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dotyczy naruszenie ochrony danych osobowych. Dlatego Administrator Danych Osobowych (ADO) powinien niezwłocznie zgłosić te naruszenie organowi nadzorczemu.

Dodatkowo, organ nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 16 tyś zł. na jedną z wielkopolskich firm, która nie zgłosiła utraty świadectwa pracy pracownika i uznała, że nie stanowi to ryzyka naruszenia prawa lub wolności osoby, której naruszenie dotyczyło. Wydana decyzja nie jest jednak prawomocna, a spółka złożyła skargę na decyzję PUODO do WSA w Warszawie.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232